ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,263 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  712 5.37
เตี้ย  339 2.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,059 7.98
ผอมและเตี้ย  261 1.97
อ้วนและเตี้ย  207 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,685 80.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $