ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,900 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  970 6.51
เตี้ย  536 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,268 8.51
ผอมและเตี้ย  391 2.62
อ้วนและเตี้ย  308 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,427 76.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $