ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,988 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  664 4.43
เตี้ย  431 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,683 11.23
ผอมและเตี้ย  149 0.99
อ้วนและเตี้ย  58 0.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,003 80.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $