ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,051 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,037 6.89
เตี้ย  518 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,852 12.30
ผอมและเตี้ย  187 1.24
อ้วนและเตี้ย  108 0.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,349 75.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $