ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,047 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,035 6.88
เตี้ย  514 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,822 12.11
ผอมและเตี้ย  188 1.25
อ้วนและเตี้ย  108 0.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,380 75.63 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $