ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,469 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  922 5.96
เตี้ย  537 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,832 11.84
ผอมและเตี้ย  141 0.91
อ้วนและเตี้ย  86 0.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,951 77.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $