ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  14,659 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  743 5.07
เตี้ย  387 2.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,938 13.22
ผอมและเตี้ย  169 1.15
อ้วนและเตี้ย  90 0.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,332 77.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $