ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,670 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,221 7.79
เตี้ย  673 4.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,636 10.44
ผอมและเตี้ย  434 2.77
อ้วนและเตี้ย  356 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,350 72.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $