ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,326 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,062 6.50
เตี้ย  599 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,683 10.31
ผอมและเตี้ย  336 2.06
อ้วนและเตี้ย  446 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,200 74.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $