ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,289 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,115 6.45
เตี้ย  697 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,655 9.57
ผอมและเตี้ย  376 2.17
อ้วนและเตี้ย  485 2.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,961 74.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $