ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,383 7.97
เตี้ย  858 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,715 9.88
ผอมและเตี้ย  505 2.91
อ้วนและเตี้ย  427 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,474 71.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $