ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,936 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 8.20
เตี้ย  796 4.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,431 8.45
ผอมและเตี้ย  375 2.21
อ้วนและเตี้ย  391 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,555 74.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $