ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,979 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,231 7.25
เตี้ย  577 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,775 10.45
ผอมและเตี้ย  450 2.65
อ้วนและเตี้ย  337 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,609 74.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $