ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,692 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,669 9.43
เตี้ย  1,270 7.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,690 9.55
ผอมและเตี้ย  688 3.89
อ้วนและเตี้ย  543 3.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,832 66.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $