ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,320 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 6.32
เตี้ย  443 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,645 10.08
ผอมและเตี้ย  332 2.03
อ้วนและเตี้ย  296 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,572 77.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $