ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,626 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,042 6.67
เตี้ย  524 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,544 9.88
ผอมและเตี้ย  340 2.18
อ้วนและเตี้ย  311 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,865 75.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $