ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,427 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,019 6.61
เตี้ย  512 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,541 9.99
ผอมและเตี้ย  334 2.17
อ้วนและเตี้ย  306 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,715 75.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $