ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,233 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,322 8.14
เตี้ย  628 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,616 9.96
ผอมและเตี้ย  386 2.38
อ้วนและเตี้ย  295 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,986 73.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $