ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  892 8.75
เตี้ย  414 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,015 9.95
ผอมและเตี้ย  294 2.88
อ้วนและเตี้ย  221 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,364 72.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $