ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,469 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  912 6.30
เตี้ย  514 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,329 9.19
ผอมและเตี้ย  343 2.37
อ้วนและเตี้ย  321 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,050 76.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $