ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,948 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,114 6.99
เตี้ย  505 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,802 11.30
ผอมและเตี้ย  496 3.11
อ้วนและเตี้ย  431 2.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,600 72.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $