ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,744 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,152 6.15
เตี้ย  957 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,223 11.86
ผอมและเตี้ย  797 4.25
อ้วนและเตี้ย  939 5.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,676 67.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $