ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,625 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,064 5.71
เตี้ย  740 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,061 11.07
ผอมและเตี้ย  649 3.48
อ้วนและเตี้ย  808 4.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,303 71.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $