ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,672 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,592 8.53
เตี้ย  1,110 5.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,270 12.16
ผอมและเตี้ย  1,006 5.39
อ้วนและเตี้ย  1,075 5.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,619 62.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $