ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,194 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,302 7.16
เตี้ย  1,042 5.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,405 13.22
ผอมและเตี้ย  861 4.73
อ้วนและเตี้ย  1,300 7.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,284 62.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $