ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  18,374 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,145 6.23
เตี้ย  658 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,361 12.85
ผอมและเตี้ย  748 4.07
อ้วนและเตี้ย  976 5.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,486 67.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $