ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,907 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,444 7.64
เตี้ย  944 4.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,518 13.32
ผอมและเตี้ย  887 4.69
อ้วนและเตี้ย  1,089 5.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,025 63.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $