ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,210 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,092 6.00
เตี้ย  638 3.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,203 12.10
ผอมและเตี้ย  462 2.54
อ้วนและเตี้ย  695 3.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,120 72.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $