ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,206 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,656 9.10
เตี้ย  659 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,293 12.59
ผอมและเตี้ย  485 2.66
อ้วนและเตี้ย  702 3.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,411 68.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $