ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,957 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,187 7.00
เตี้ย  573 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,753 10.34
ผอมและเตี้ย  335 1.98
อ้วนและเตี้ย  398 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,711 74.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $