ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,114 6.10
เตี้ย  544 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,875 10.27
ผอมและเตี้ย  449 2.46
อ้วนและเตี้ย  541 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,738 75.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $