ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,618 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,416 7.61
เตี้ย  685 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,046 10.99
ผอมและเตี้ย  595 3.20
อ้วนและเตี้ย  326 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,550 72.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $