ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,896 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,358 4.87
เตี้ย  782 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,382 12.12
ผอมและเตี้ย  389 1.39
อ้วนและเตี้ย  276 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,709 77.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $