ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,454 5.21
เตี้ย  812 2.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,502 12.54
ผอมและเตี้ย  488 1.75
อ้วนและเตี้ย  669 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,005 75.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $