ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,934 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,652 5.91
เตี้ย  933 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,232 11.57
ผอมและเตี้ย  544 1.95
อ้วนและเตี้ย  438 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,135 75.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $