ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  28,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,376 4.88
เตี้ย  903 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,881 10.22
ผอมและเตี้ย  452 1.60
อ้วนและเตี้ย  525 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,063 78.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $