ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  27,411 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,534 5.60
เตี้ย  801 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,690 13.46
ผอมและเตี้ย  332 1.21
อ้วนและเตี้ย  237 0.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,817 75.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $