ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  28,608 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,603 5.60
เตี้ย  996 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,166 11.07
ผอมและเตี้ย  916 3.20
อ้วนและเตี้ย  868 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,059 73.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $