ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,957 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 6.03
เตี้ย  647 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,115 11.78
ผอมและเตี้ย  424 2.36
อ้วนและเตี้ย  587 3.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,101 72.96 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $