ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,904 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,200 6.70
เตี้ย  675 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,030 11.34
ผอมและเตี้ย  449 2.51
อ้วนและเตี้ย  590 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,960 72.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $