ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,195 6.68
เตี้ย  675 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,012 11.26
ผอมและเตี้ย  447 2.50
อ้วนและเตี้ย  590 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,957 72.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $