ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,043 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  814 9.00
เตี้ย  395 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,000 11.06
ผอมและเตี้ย  277 3.06
อ้วนและเตี้ย  329 3.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,268 69.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $