ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,846 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,557 8.72
เตี้ย  787 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,030 11.38
ผอมและเตี้ย  422 2.36
อ้วนและเตี้ย  598 3.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,452 69.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $