ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,149 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,109 6.11
เตี้ย  660 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,086 11.49
ผอมและเตี้ย  584 3.22
อ้วนและเตี้ย  788 4.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,922 71.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $