ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,156 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,275 7.02
เตี้ย  739 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,701 9.37
ผอมและเตี้ย  403 2.22
อ้วนและเตี้ย  544 3.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,494 74.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $