ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,813 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  970 5.77
เตี้ย  330 1.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,850 11.00
ผอมและเตี้ย  252 1.50
อ้วนและเตี้ย  240 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,171 78.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $