ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  755 4.50
เตี้ย  348 2.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,726 10.28
ผอมและเตี้ย  251 1.49
อ้วนและเตี้ย  172 1.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,538 80.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $