ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,819 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  971 5.77
เตี้ย  547 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,806 10.74
ผอมและเตี้ย  428 2.54
อ้วนและเตี้ย  230 1.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,837 76.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $