ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,242 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  681 3.95
เตี้ย  594 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,600 9.28
ผอมและเตี้ย  307 1.78
อ้วนและเตี้ย  321 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,739 79.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $