ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,468 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,054 6.40
เตี้ย  481 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,066 12.55
ผอมและเตี้ย  307 1.86
อ้วนและเตี้ย  152 0.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,408 75.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $