ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,253 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  956 5.54
เตี้ย  669 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,664 9.64
ผอมและเตี้ย  665 3.85
อ้วนและเตี้ย  1,336 7.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,963 69.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $