ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,021 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  470 5.86
เตี้ย  224 2.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,019 12.70
ผอมและเตี้ย  90 1.12
อ้วนและเตี้ย  133 1.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,085 75.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $