ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,009 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  559 6.98
เตี้ย  202 2.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,050 13.11
ผอมและเตี้ย  113 1.41
อ้วนและเตี้ย  81 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,004 74.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $