ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,247 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  578 7.01
เตี้ย  288 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,016 12.32
ผอมและเตี้ย  153 1.86
อ้วนและเตี้ย  133 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,079 73.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $