ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,191 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  568 6.93
เตี้ย  287 3.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,009 12.32
ผอมและเตี้ย  152 1.86
อ้วนและเตี้ย  131 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,044 73.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $