ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  8,438 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  442 5.24
เตี้ย  246 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  966 11.45
ผอมและเตี้ย  175 2.07
อ้วนและเตี้ย  110 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,499 77.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $